Skip to main content

Skoon Energy B.V. Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 07-06-2024

I. Preambule

Skoon Energy B.V., en haar dochterondernemingen Skoon Energy Software B.V. en Skoon Energy Solutions B.V.’ (hierna te noemen “Skoon“) hosten een online marktplaats (hierna te noemen “Skoon Sharing“) voor schone mobiele energie. Skoon Sharing stelt bedrijven met een vraag naar schone mobiele energie (hierna te noemen “Klanten“) in staat om schone mobiele energieoplossingen te zoeken, te boeken en te beheren bij bedrijven die dergelijke schone mobiele energie bezitten (hierna te noemen “Aanbieders“). Klanten en Aanbieders worden hierna gezamenlijk “Gebruikers” genoemd.

Daarnaast biedt Skoon Sharing Klanten verdere functionaliteiten zoals het simuleren van eenvoudige energieprojecten, het aanvragen van een mogelijke schone mobiele energieoplossing bij geselecteerde Aanbieders, het monitoren van de gehuurde energiemiddelen, het beheer van projecten, het verkrijgen van feedbackrapporten over energieverbruik, andere functies die in de toekomst ontwikkeld kunnen worden en toegang tot een door Skoon aangeboden kennisbank.

Skoon Sharing integreert met de interne verhuurbeheersoftware voor energie-eigenaren (hierna “Skoon Suite” genoemd). Skoon Suite is een bedrijfsbeheertool die door providers kan worden gebruikt om een vloot van energiemiddelen te beheren.

Dit document beschrijft de algemene voorwaarden (hierna te noemen “AV“) die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen een Gebruiker van Skoon Sharing (zowel Klant als Aanbieder) en Skoon Suite. Wanneer een gebruiker akkoord gaat met de AV, wordt dit de Gebruikersovereenkomst genoemd.

Inhoud

I. Preambule

Inhoud

II. Definities

 1. GEBRUIKERSOVEREENKOMST SKOON SHARING EN SKOON SUITE
 2. ALGEMENE VOORWAARDEN SKOON SHARING
 3. VERHUUR VIA SKOON SHARING
 4. ALGEMENE VOORWAARDEN SKOON SUITE
 5. INTELLECTUEEL EIGENDOM
 6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
 7. ALGEMENE BEPALINGEN

II. Definities

In deze Algemene voorwaarden hebben de volgende woorden en uitdrukkingen met een hoofdletter de volgende betekenis:

Algemene voorwaardenbetekent alle algemene voorwaarden met betrekking tot het zakendoen met Skoon of met betrekking tot het gebruik van de software van Skoon, hierna te noemen “AV”;
Klanteen bedrijf dat vraag heeft naar energie;
Aanbiedereen bedrijf dat een of meer energieactiva bezit;
Gebruikerbetekent Klanten en Aanbieders gezamenlijk;
Skoon delenonline marktplaats voor schone mobiele energie;
Skoon Suitesoftware voor verhuur en bedrijfsbeheer voor providers;
Overeenkomstbetekent dat een Gebruiker de AV van Skoon accepteert;
Contracteen (elektronisch) ondertekende offerte, een goedgekeurde boeking op Skoon Sharing of vergelijkbaar;
Materiaal(Deel van) een hardwaresysteem dat energie levert of bijdraagt tot de levering ervan;
Voorwaardelijk schemaeen document over de toestand van een systeem voor en na een project;
Schrijvenper e-mail, aangetekende post of via Skoon Sharing.
Defectenige fout, onvolkomenheid of tekortkoming in de kwaliteit, kwantiteit, werkzaamheid, zuiverheid of norm die moet worden gehandhaafd door of krachtens enige wet die op dat moment van kracht is in het kader van enig contract, uitdrukkelijk of stilzwijgend, of zoals wordt beweerd door de Aanbieder op welke wijze dan ook met betrekking tot enig Materiaal;
Bevestiging van verhuureen (elektronisch) ondertekende huurbevestiging, een goedgekeurde boeking op Skoon Sharing of vergelijkbaar;
Het bedrijfSkoon Energy B.V. (“Skoon”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Den Haag, Nederland, en kantooradres Weena 690, 3012 CN Rotterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70507813.

1. GEBRUIKERSOVEREENKOMST SKOON SHARING EN SKOON SUITE

1.1. Onderwerp van de Gebruikersovereenkomst

1.1.1. De Gebruikersovereenkomst regelt de toegang tot Skoon Sharing voor de doeleinden die in de preambule van deze AV worden beschreven. Skoon creëert, beheert en onderhoudt Skoon Sharing en Skoon Suite. Indien van toepassing sluit het onderwerp van deze Overeenkomst diensten/toepassingen van derden uit die in het platform zijn ingebed. Indien vereist, wordt er een afzonderlijke contractuele relatie tot stand gebracht tussen de Gebruiker en dergelijke derden.

1.2. Afsluiting van de gebruikersovereenkomst

1.2.1. De Gebruiker sluit een Gebruikersovereenkomst met Skoon door de AV te accepteren tijdens de online registratieprocedure op Skoon Sharing of Skoon Suite.

1.3. In aanmerking komende gebruikers

1.3.1. Skoon Sharing en Skoon Suite zijn bedoeld voor de zakelijke markt. Door het afsluiten van een Gebruikersovereenkomst volgens artikel 1.2 garandeert de Gebruiker dat hij een natuurlijke of rechtspersoon vertegenwoordigt die rechtsgeldig is opgericht met een minimale bedrijfsgrootte van één voltijdse werknemer of gelijkwaardig.

1.3.2. Bovendien moeten alle Gebruikers handelingsbekwame personen zijn die ten minste 18 jaar oud zijn. Voor het sluiten van overeenkomsten met Skoon komen uitsluitend Gebruikers in aanmerking, dat wil zeggen natuurlijke of rechtspersonen dan wel rechtsgeldig opgerichte vennootschappen, die bij het sluiten van rechtshandelingen handelen in een zelfstandige professionele of zakelijke hoedanigheid.

1.3.3. Iedere bedrijfsvertegenwoordiger van een Gebruiker die een Overeenkomst sluit, staat er jegens Skoon voor in dat hij of zij door de Gebruiker is gemachtigd of opdracht heeft gekregen om de betreffende handeling uit te voeren.

1.3.4. Skoon heeft het recht om een bepaalde aanvrager al dan niet te accepteren voor toegang tot en deelname aan Skoon Sharing of Skoon Suite. Zonder het voorgaande te beperken, zijn Skoon Sharing en Skoon Suite niet beschikbaar voor personen jonger dan 18 jaar. Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor wat er op zijn account gebeurt en moet elk ongeoorloofd gebruik van zijn account onmiddellijk aan Skoon melden.

1.3.5. Een Aanbieder op Skoon Sharing verplicht zich om alleen zero emissie energieoplossingen aan te bieden, tenzij anders overeengekomen.

1.4. Duur van de gebruikersovereenkomst

1.4.1. De duur van de Overeenkomst is twaalf maanden, beginnend met de eerste online registratieprocedure zoals beschreven in paragraaf 1.2.

1.5. Gebruikersovereenkomst uitbreiding

1.5.1. De duur van de Gebruikersovereenkomst wordt automatisch met twaalf maanden verlengd indien de Overeenkomst niet op de laatste dag van de Gebruikersovereenkomst door Skoon of de Gebruiker wordt opgezegd.

1.6. Beëindiging van de Gebruikersovereenkomst

1.6.1. Zowel Skoon als de Gebruiker hebben het recht om de Gebruikersovereenkomst op te zeggen of te beëindigen. Als de Gebruiker de Gebruikersovereenkomst beëindigt, moet de Gebruiker nog steeds voldoen aan de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Gebruikersovereenkomst. Skoon heeft het recht om de Gebruikersovereenkomst met een specifieke Gebruiker te beëindigen wanneer de gebruiker deze AV niet naleeft of wanneer Skoon dit nodig acht. In dergelijke gevallen heeft Skoon ook het recht om de Gebruiker de toegang tot Skoon Sharing of Skoon Suite te ontzeggen zonder de Gebruikersovereenkomst te beëindigen.

1.7. Gevolgen in het geval van beëindiging van de Gebruikersovereenkomst

1.7.1. Na beëindiging van de Overeenkomst heeft de Gebruiker geen toegang meer tot zijn/haar account en kan hij/zij geen inschrijvingen, voorstellen, andere gebruikersgegevens of andere inhoud opgeslagen op Skoon Sharing of Skoon Suite bekijken. Skoon heeft het recht de inhoud te verwijderen. Skoon heeft het recht om door te gaan met het leveren van haar diensten om eventuele openstaande transacties met andere Gebruikers af te sluiten. Skoon behoudt zich het recht voor om andere Gebruikers te informeren over de beëindiging van een Gebruikersovereenkomst.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN SKOON SHARING

Dit artikel beschrijft de basisprincipes van het gebruik van Skoon Sharing en is van toepassing op alle gebruikers.

2.1. Account en profiel

2.1.1. Gebruikers moeten een account aanmaken om een profiel te kunnen maken en toegang te krijgen tot Skoon Sharing. Gebruik van Skoon Sharing is alleen mogelijk als de verplichte informatie wordt verstrekt. Gebruikers zijn onder andere verplicht om een geldig e-mailadres op te geven als gebruikersnaam en een wachtwoord. Dit e-mailadres dient als communicatiemiddel tussen de Gebruiker en Skoon.

2.1.2. De Gebruiker verzekert dat de gegevens die worden gebruikt om zijn account en profiel aan te maken, juist en volledig zijn. Indien de profielgegevens van een Gebruiker zijn gewijzigd, is de Gebruiker verplicht zijn profiel op Skoon Sharing onmiddellijk bij te werken. Skoon heeft het recht om de gespecificeerde account- en profielgegevens in te zien, maar is hiertoe niet verplicht.

2.1.3. Het account is gebonden aan de Gebruiker en mag niet worden overgedragen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Skoon. Evenzo zijn Gebruikers, tenzij expliciet goedgekeurd door Skoon, niet gemachtigd om derden toegang te geven tot hun accounts door gebruik te maken van hun inloggegevens.

2.2. Toegang en kosten Skoon Sharing

2.2.1. Basistoegang tot Skoon Sharing, evenals de basisfunctionaliteit van Skoon Sharing, is gratis voor Gebruikers. Uitgebreide Services worden tegen extra kosten in rekening gebracht en kunnen een andere reikwijdte van functies of toegangsrechten voor Gebruikers omvatten.

2.2.2. Mocht Skoon besluiten om tarieven in rekening te brengen of aan te passen voor de verschillende soorten diensten die door Skoon Sharing worden geleverd, dan zullen de Gebruikers die door deze aanpassing worden getroffen, hiervan op de hoogte worden gesteld bij hun eerstvolgende aanmelding na deze aanpassing.

2.2.3. Skoon behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijsmodellen te wijzigen, de functionaliteit van Skoon Sharing uit te breiden, te wijzigen of te beperken of de gratis toegang tot Skoon Sharing stop te zetten.

2.3. Contract met derden

2.3.1. Gebruikers kunnen partnerschappen of contracten met derden aangaan om hun bedrijf of activiteiten te verbeteren. Het opzetten van en onderhandelen over partnerschappen, het afsluiten van het contract en de uitvoering van het contract zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemende Gebruikers. De Gebruikers zijn er ook verantwoordelijk voor dat de projecten in overeenstemming zijn met de Nederlandse wetgeving en de wetgeving van de respectievelijke Gebruikers. Skoon kan optreden als vertegenwoordiger van iedere Gebruiker en kan contractspartij worden bij een tussen een Gebruiker en een derde gesloten overeenkomst, indien dit vooraf op korte termijn is overeengekomen tussen Skoon en de Gebruiker. De inhoud van de contracten van derden mag niet in tegenspraak zijn met deze AV.

2.4. Vertrouwelijke verwerking van aanmeldingsgegevens

2.4.1. De Gebruiker is verplicht zorgvuldig om te gaan met zijn inloggegevens, deze vertrouwelijk te verwerken en misbruik van de inloggegevens door derden te voorkomen. Dit betekent in het bijzonder dat aanmeldingsgegevens moeten worden beschermd tegen ongeoorloofde openbaarmaking, wijziging, ongeoorloofde toegang of aanvallen, ongeacht hun aard.

2.5. Back-up van gegevens

2.5.1. Hoewel de database van Skoon Sharing dagelijks wordt bijgewerkt, biedt Skoon geen garantie voor het herstellen van gegevens in geval van verlies. Gebruikers zijn verplicht om dagelijks back-ups te maken van alle gegevens (bijv. profielgegevens, projectbeschrijvingen, offertes etc.) die verband houden met hun gebruik van Skoon, voor zover dat noodzakelijk is.

3. VERHUUR VIA SKOON SHARING

Dit artikel is gericht op de huurvoorwaarden bij het boeken en huren van een energieoplossing op Skoon Sharing en is van toepassing op alle Gebruikers.

3.1. Begin van verhuur

3.1.1. De Klant aanvaardt het Hardwaremateriaal in de huidige staat. De toestand bij aanvang van de Huurperiode wordt door of namens Skoon vastgelegd in een als bijlage bij de Overeenkomst te voegen en door partijen te paraferen staat van conditie (de leveringsbon), welke staat van conditie deel uitmaakt van de Overeenkomst. Indien bij aanvang van het Contract geen Toestandsoverzicht is opgesteld, wordt het Materiaal geacht te zijn geleverd in de staat zoals gedefinieerd in het specificatieblad of op Skoon Sharing.

3.2. Einde verhuur

3.2.1. Aan het einde van de Huurperiode is de Klant verplicht om het Materiaal terug te geven in dezelfde staat als bij aanvang van het Contract. Indien bij aanvang van het Contract geen Toestandsoverzicht is opgesteld, zal het Materiaal aan het einde van het Contract of aan het einde van het gebruik door Klant aan Aanbieder worden geretourneerd in de staat die Skoon mag verwachten van een goed onderhouden item van het type waarop het Contract betrekking heeft.

3.2.2. Het Materiaal moet door de partijen samen worden geïnspecteerd voor het einde van de Huurperiode.

3.2.3. Nadat het Materiaal na afloop van de Huurperiode aan de Aanbieder is geretourneerd, zal Skoon het Materiaal onverwijld inspecteren. Indien uit deze inspectie blijkt dat er andere gebreken zijn dan die welke zijn opgenomen in het Overzicht van Conditie, zal Skoon de Klant een Overzicht van Schade toesturen waarin de reparaties die nodig bleken te zijn, worden vastgelegd.

3.3. Bedoeld gebruik en verbodsbepaling
3.3.1. Het Materiaal blijft te allen tijde eigendom van de Aanbieder, ongeacht de duur van het Contract.
3.3.2. Het Materiaal is alleen bedoeld voor gebruik door de Klant zoals gespecificeerd in het Contract.
3.3.3. De Klant is verplicht om het Materiaal zorgvuldig te gebruiken in overeenstemming met het bedoelde gebruik tijdens de huurperiode.
3.3.4. Klant zal Skoon onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte stellen indien het Materiaal in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Materiaal. Daarnaast zal Klant Skoon op haar eerste verzoek informeren waar het betreffende Materiaal zich bevindt.

3.3.5. In geval van beslag op (een deel van) het gehuurde Materiaal of (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aan de zijde van Klant, zal Klant de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld informeren over de (eigendoms)rechten van Skoon.

3.3.6. Klant – met inbegrip van zijn werknemers, hulppersonen en/of andere personen die het Materiaal gebruiken volgens de instructies en/of onder de verantwoordelijkheid van Klant – mag het Materiaal alleen laten gebruiken door (een) gecertificeerd(e) of gekwalificeerd(e) persoon/personen die door Skoon of de Aanbieder bekend is/zijn gemaakt met het Materiaal.

3.3.7. Klant is niet toegestaan zonder Schriftelijke toestemming van Skoon:

3.3.7.1. het Materiaal te gebruiken voor een ander doel dan vermeld in het Contract;
3.3.7.2. om het Materiaal geheel of gedeeltelijk te repareren of te ontmantelen;
3.3.7.3. om wijzigingen aan te brengen in, op of aan het Materiaal en om items toe te voegen en/of eraan te bevestigen;
3.3.7.4. om het Materiaal buiten de Gebruikslocatie te verplaatsen of binnen de Gebruikslocatie te verplaatsen;
3.3.7.5. 3.3.7.5. het Materiaal te verhuren of onder te verhuren aan derden of derden toe te staan het Materiaal te gebruiken, of de verhuurrechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden of de verhuurrechten in te brengen in een bedrijf of bedrijfsentiteit om het Materiaal met een beperkt recht te verkopen, toe te wijzen of te bezwaren.

3.3.8. Indien Afnemer handelt in strijd met het bepaalde in artikel 3.3.4 en/of artikel 3.3.5, is Afnemer een direct opeisbare boete verschuldigd gelijk aan 200% van de daghuurprijs per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Skoon en/of Ultimate Owner op nakoming, ontbinding en vergoeding van alle kosten en alle geleden en te lijden schade.

3.4. Onderhoud, reparatie en gebruik

3.4.1. Klant is verplicht Skoon of de Aanbieder onmiddellijk op de hoogte te stellen indien onderhoud aan het Materiaal noodzakelijk is. Indien Opdrachtgever nalaat Skoon of Aanbieder tijdig te informeren dat onderhoud noodzakelijk is, is Opdrachtgever verplicht de schade te vergoeden die Skoon of Aanbieder lijdt als gevolg van dit verzuim.

3.4.2. De kosten van onderhoud, reparatie en vervanging als gevolg van een materiaal- of constructiefout komen voor rekening van Skoon of de Aanbieder. Alle overige kosten voor onderhoud, reparatie of vervanging van het Materiaal komen voor rekening van de Klant. De energiekosten en de kosten voor dagelijks onderhoud zijn voor rekening van de Klant.

3.4.3. Onderhoud anders dan dagelijks onderhoud en/of eventuele reparaties mogen alleen door Skoon of de Aanbieder worden uitgevoerd, tenzij Afnemer Schriftelijk toestemming heeft gekregen om die werkzaamheden zelf uit te (laten) voeren.

3.4.4. Afnemer verleent Skoon of de Aanbieder te allen tijde toegang tot het Materiaal zodat Skoon of een door Skoon of de Aanbieder aangewezen derde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kan uitvoeren.

3.4.5. Voor het door Skoon of de Aanbieder of een door haar aangewezen derde uit te voeren onderhoud, behoudens de werkzaamheden die geen uitstel kunnen lijden, zal Skoon of de Aanbieder vooraf met Afnemer bespreken op welke wijze daarbij zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de belangen van Afnemer. Als deze werkzaamheden op verzoek van de Klant buiten de normale werktijden worden uitgevoerd, zijn de extra kosten hiervan voor rekening van de Klant.

3.4.6. Klant zal Skoon onverwijld Schriftelijk op de hoogte stellen van Gebreken in het Materiaal. In die kennisgeving zal Klant Skoon of de Aanbieder een redelijke termijn geven om te beginnen met het oplossen van een Gebrek dat onder de verantwoordelijkheid van Skoon of de Aanbieder valt.

3.4.7. De Klant is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, verduistering en/of beschadiging van het Materiaal.

3.4.8. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste toestemmingen, certificaten, vergunningen, licenties en/of ontheffingen voor het gebruik van het Materiaal. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. Bijkomende kosten zoals heffingen, retributies, belastingen en afdrachten die in verband met (het gebruik van) het Materiaal worden opgelegd, zijn vanaf de Aflevering van het Materiaal voor rekening van Opdrachtgever, ook indien de aanmaning daartoe aan Skoon is gericht.

3.4.9. De Klant zal bij de uitvoering van deze Overeenkomst en/of het gebruik van of in verband met het Materiaal voldoen aan alle toepasselijke wetten, uitvoeringsbesluiten, voorschriften, verordeningen, proclamaties, eisen en vorderingen van enige provinciale, staats- of lokale overheidsinstantie die nu of in de toekomst van toepassing kunnen zijn.

3.4.10. De Klant is verplicht om het Materiaal vanaf het moment van Levering gedurende de gehele looptijd van het Contract deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare risico’s en verliezen die aan of door het Materiaal kunnen ontstaan.

3.4.11. Skoon of de Aanbieder heeft het recht om het Materiaal van tijd tot tijd bij de Afnemer te inspecteren. Indien Skoon of Aanbieder van mening is dat het Materiaal onjuist wordt gebruikt of wordt verwaarloosd, is Skoon of Aanbieder gerechtigd het Materiaal in bezit te nemen en/of in goede staat en staat van onderhoud te (laten) herstellen, alles op kosten van Afnemer. Indien zich een situatie voordoet als beschreven in deze paragraaf, is Skoon of de Aanbieder of een door Skoon aan te wijzen derde gerechtigd het Materiaal terug te vorderen vrij van alle rechten aan de zijde van Afnemer. In dat geval is Skoon of de Aanbieder of een door Skoon aan te wijzen derde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden alsmede, indien dat een andere plaats is, alle terreinen en gebouwen waar het Materiaal zich bevindt, teneinde het Materiaal te betreden en in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige stappen te ondernemen teneinde Skoon of de Aanbieder of een door haar aan te wijzen derde in staat te stellen haar rechten te effectueren en dient niet door Skoon geleverde zaken die zich in, op of bij het Materiaal bevinden tijdig te verwijderen.

3.4.12. Skoon of de Aanbieder heeft het recht het Materiaal gedurende de looptijd van de Overeenkomst te vervangen door een minimaal gelijkwaardige energieoplossing zonder dat dit Afnemer recht geeft op ontbinding of schadevergoeding.

3.5. Bezorgen en ophalen

3.5.1. De huurperiode begint op de datum en tijd zoals overeengekomen in het contract.

3.5.2. De huurperiode eindigt op de datum zoals vermeld in het Contract (de “off rent date”) onverminderd het recht van Skoon of de Aanbieder om het Contract eerder te beëindigen op basis van [article 14]. Indien het gehuurde Materiaal niet op de uiterste huurdatum (compleet en in goede staat) aan Skoon of de Aanbieder is geretourneerd, wordt een nieuwe Overeenkomst geacht te zijn gesloten onder dezelfde voorwaarden voor onbepaalde tijd, tenzij Skoon of de Aanbieder de Klant binnen twee (2) weken na het einde van de oorspronkelijke huurperiode anders bericht.

3.5.3. Tenzij anders overeengekomen, zal Skoon of de Aanbieder of een door Skoon aan te wijzen derde het Materiaal afleveren op een door Afnemer aangegeven plaats. Skoon of de Aanbieder of een door Skoon aan te wijzen derde heeft het recht om het Materiaal op een andere plaats binnen de Gebruikslocatie af te leveren. De Klant dient ervoor te zorgen dat de plaats van levering gemakkelijk toegankelijk en geschikt is voor het afleveren en plaatsen van het gehuurde Materiaal.

3.5.4. Als de Klant het vervoer van het gehuurde Materiaal zelf regelt (en het Materiaal dus ophaalt bij de Aanbieder), is het vervoer voor rekening en risico van de Klant. Klant zal Skoon of de Aanbieder vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake. De Klant die zijn eigen vervoer regelt, verklaart tevens dat hij op de hoogte is van alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen en deze wet- en regelgeving te allen tijde zal naleven.

3.5.5. Skoon of de Aanbieder zal een geschatte levertijd aangeven. De overeengekomen tijden zijn indicatief en niet van wezenlijk belang, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.5.6. Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Skoon of Aanbieder bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Skoon of Aanbieder de levertijd verlengen en/of wijzigen voor zover dit noodzakelijk is om de opdracht onder de gegeven omstandigheden uit te voeren. Als de verplichtingen van Skoon of de Aanbieder worden opgeschort, wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. In geval van overmacht of onwerkbare omstandigheden, zoals onwerkbaar weer, wordt de levertijd verlengd met de daaruit voortvloeiende vertraging.

3.5.7. De levertijd gaat pas in wanneer Overeenstemming is bereikt over alle commerciële en technische details en alle benodigde informatie in het bezit is van Skoon of de Aanbieder en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

3.5.8. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft Klant nimmer recht op schadevergoeding, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.5.9. De Klant dient ervoor te zorgen dat er een persoon aanwezig is om het Materiaal in ontvangst te nemen tijdens het overeengekomen tijdstip van levering. Als er niemand aanwezig is op het moment van aflevering, heeft Skoon of de Aanbieder het recht om het Materiaal weer mee te nemen. De klant is dan aansprakelijk voor de transportkosten en alle andere bijkomende kosten.

3.5.10. Ontvangst wordt geacht te zijn geweigerd als het Materiaal wordt aangeboden voor levering, maar levering niet mogelijk blijkt te zijn. De dag waarop de ontvangst wordt geweigerd, wordt beschouwd als de dag van levering en Afnemer is verplicht de overeengekomen kosten aan Skoon of de Aanbieder te betalen.

3.5.11. Afnemer vrijwaart Skoon of Aanbieder voor alle schade en kosten, inclusief gederfde omzet en winst, als gevolg van niet, niet tijdige of onvolledige levering.

3.6. Verlenging van de huurperiode

3.6.1. De duur van de Huurperiode wordt bepaald in de offerte van Skoon, de boeking op Skoon Sharing of een gelijkaardig Contract zoals aanvaard door de Klant.

3.6.2. Verlenging van de Huurperiode na afloop van de initiële Huurperiode onder dezelfde voorwaarden moet Schriftelijk worden aangevraagd door de Klant ten minste 7 (zeven) dagen voor afloop van de Huurperiode. Skoon heeft het laatste recht om de huurperiode niet te verlengen. De goedkeuring door Skoon is alleen geldig wanneer deze schriftelijk is gecommuniceerd. In het geval dat Skoon of de Aanbieder de verlenging van de Huurperiode weigert, dient het Materieel voor afhalen beschikbaar te worden gesteld zoals oorspronkelijk overeengekomen.

3.7. Klachten

3.7.1. De Klant dient het Materiaal onmiddellijk na levering volledig te inspecteren. Klachten over fouten of gebreken met betrekking tot het Materiaal moeten binnen twee (2) uur na levering Schriftelijk en gemotiveerd aan Skoon worden gemeld. Gebreken of Defecten die aantoonbaar niet eerder ontdekt hadden kunnen worden, dienen Schriftelijk en gemotiveerd aan Skoon te worden gemeld zodra zij worden ontdekt en uiterlijk veertien (14) dagen na levering. Overschrijding van deze vervaltermijn leidt tot verlies/verbeuring van het recht van Opdrachtgever om nakoming en/of enig ander rechtsmiddel te verkrijgen ter zake van het betreffende Gebrek en/of klacht.

3.7.2. Indien en voor zover een klacht van Klant gerechtvaardigd is in overeenstemming met dit artikel (zulks geheel ter beoordeling van Skoon of de Aanbieder), heeft Klant het recht om ofwel (zulks geheel ter beoordeling van Skoon of de Aanbieder):

3.7.2.1. gratis herstel van het Gebrek;

3.7.2.2.gratis vervanging van het betreffende onderdeel van het Materiaal;

of 3.7.2.3. annulering van het Contract en geld terug voor de periode dat het Materiaal niet kon worden gebruikt vanwege een gerechtvaardigde klacht, elk van deze zonder dat de Klant recht heeft op enige vergoeding. Klachten worden niet geaccepteerd als het Gebrek het gebruik van het Materiaal niet verhindert of aanzienlijk belemmert.

3.7.3. Klachten en andere bezwaren over de werkzaamheden, het Materiaal en/of het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens Skoon of de Aanbieder niet op.

3.8. Rendement en risico

3.8.1. Klant mag het Materiaal niet retourneren voor het einde van de overeengekomen huurperiode zonder Schriftelijke toestemming van Skoon of de Aanbieder. De kosten van een eerdere retourzending zijn voor rekening van de Klant.

3.8.2. De Klant dient ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is om het Materiaal te retourneren. Als er niemand aanwezig is op het moment van ophalen, kan Skoon of de Aanbieder het Materiaal alsnog ophalen. Als er een geschil ontstaat over de vraag of het Materiaal in goede staat is achtergelaten of het juiste aantal (waaronder ook een aantal bedrijfsuren wordt verstaan) is opgegeven door de Klant, ligt de bewijslast dienaangaande uitdrukkelijk bij de Klant.

3.8.3. Het Materiaal moet gereed zijn op de Gebruikslocatie. Indien het Materiaal niet op een ordentelijke wijze voor vervoer gereed is gemaakt, is de Klant een extra daghuurvergoeding verschuldigd plus, voor zover van toepassing, transportkosten, onverminderd het recht van Skoon of de Aanbieder op aanvullende schadevergoeding.

3.8.4. De Klant is verplicht om bij het retourneren van het Materiaal te controleren of het Materiaal voldoet aan de toepasselijke wettelijke (Nederlandse) normen, alsmede aan het specificatieblad, en indien dit niet het geval is, op eigen kosten maatregelen te nemen om aan deze normen te voldoen. Indien Afnemer deze verplichting niet nakomt, is hij volledig aansprakelijk voor de door Skoon of de Aanbieder geleden en te lijden schade.
3.8.5. Indien is bedongen dat Opdrachtgever het gehuurde Materiaal bij Skoon of de Aanbieder ophaalt, eindigt de Overeenkomst op het moment dat het Materiaal door Opdrachtgever aan Skoon of de Aanbieder is geretourneerd, mits het Voorwaardeschema ook door Opdrachtgever is ondertekend. Indien partijen zijn overeengekomen dat Skoon of de Aanbieder het Materiaal bij Klant ophaalt, eindigt de Overeenkomst op het moment dat het Materiaal door Klant Schriftelijk is uitgecheckt bij Skoon of de Aanbieder.

3.9. Schade en verlies

3.9.1. Schade aan het Materiaal veroorzaakt binnen de periode dat Klant verantwoordelijk is voor het gehuurde Materiaal dient direct na ontdekking en zeker binnen vierentwintig (24) uur na het ontstaan van de schade aan Skoon te worden gemeld.

3.9.2. In geval van diefstal/misbruik/verlies van Materiaal is Afnemer verplicht dit binnen vierentwintig (24) uur na ontdekking te melden aan Skoon en aangifte te doen van diefstal/misbruik/verlies op een politiebureau. Klant is tevens verplicht (een kopie van) het politierapport aan Skoon te verstrekken. Indien de Klant geen aangifte doet van het verlies en/of geen politierapport aan Skoon verstrekt, zal de diefstal worden behandeld als verduistering door de Klant.

3.9.3. De kosten die door of namens Skoon of de Aanbieder worden gemaakt voor het vaststellen van schade, reparatie en/of schoonmaakkosten van het Materiaal komen rechtstreeks voor rekening van Afnemer. Afnemer aanvaardt bij voorbaat dat schadeherstel op kosten van Afnemer zal worden uitgevoerd door een door Skoon of Aanbieder aangewezen gecertificeerd schadeherstelbedrijf indien Skoon of Aanbieder dit wenselijk acht en in andere gevallen zal schadeherstel door Skoon of Aanbieder worden uitgevoerd.

3.9.4. De Klant wordt aansprakelijk gesteld voor de door Skoon of de Aanbieder geleden en te lijden directe en indirecte schade in verband met het Materiaal, ongeacht of hij verantwoordelijk is voor de schade, het verlies, de diefstal of verduistering van het gehuurde Materiaal of het onbruikbaar of waardeloos worden van het gehuurde Materiaal.

3.10. Vroegtijdige beëindiging

3.10.1. Als:
a. Klant zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt; of

b. een besluit wordt genomen om Afnemer te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten van Afnemer te beëindigen of om de bedrijfsactiviteiten van Afnemer te verkopen en/of de liquidatie, beëindiging of verkoop aanvangt of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer naar het oordeel van Skoon significant wijzigt; of

c. Klant niet (volledig) voldoet aan enige van zijn verplichtingen jegens Skoon onder de wet of onder Contractuele voorwaarden; of
d. de Klant een factuurbedrag of een deel daarvan niet binnen de gestelde termijn betaalt; of

e. alle of een deel van de activa van de Klant in beslag worden genomen, wordt de Klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en wordt de (resterende) schuld van de Klant jegens Skoon of de Aanbieder onmiddellijk opeisbaar. Skoon of Aanbieder is alsdan gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de overige rechten van Skoon of Aanbieder, zoals rechten ter zake van reeds opgelegde boetes, rente en het recht op opschorting en/of vergoeding van alle door Skoon of Aanbieder geleden en te lijden schade inclusief omzet- en winstderving. Skoon of de Aanbieder is niet verplicht tot betaling van enige schadevergoeding aan de Klant in geval van beëindiging van de Overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel.

3.10.2. Indien zich een situatie voordoet als beschreven in lid 1, is Skoon of de Aanbieder of een door Skoon of de Aanbieder aan te wijzen derde gerechtigd het Materiaal terug te vorderen vrij van alle rechten aan de zijde van de Klant en zonder de verplichting het Materiaal aan de Klant te retourneren. In de gevallen beschreven in de voorgaande leden is Skoon of de Aanbieder of een door Skoon of de Aanbieder aan te wijzen derde gerechtigd de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden alsmede, indien dat een andere plaats is, alle terreinen en gebouwen waar het Materiaal zich bevindt, teneinde het Materiaal in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige stappen te ondernemen om Skoon of Aanbieder in staat te stellen haar rechten uit te oefenen, en dient niet door Skoon of Aanbieder geleverde zaken die zich in, op of bij het Materiaal bevinden tijdig te verwijderen.

3.11. Betalingsovereenkomst met Gebruikers

3.11.1. Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien en voor zover Skoon of de Aanbieder een Huurbevestiging heeft afgegeven of een Overeenkomst is aangegaan met een Klant. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Skoon of de Aanbieder de Huurbevestiging heeft verzonden, dan wel de Overeenkomst door de Klant is ondertekend of anderszins is bevestigd.

3.11.2.Afnemer wordt geacht de inhoud van de Huurbevestiging te accepteren, tenzij hij binnen één (1) werkdag na dagtekening van de Huurbevestiging schriftelijk aan Skoon laat weten het niet eens te zijn met de inhoud.

3.11.3.Bij werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen Offerte of Huurbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als bewijs van totstandkoming van de Overeenkomst.

3.11.4.Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Skoon een Huurbevestiging heeft afgegeven of met een Klant een Overeenkomst is aangegaan. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Skoon de Huurbevestiging heeft verzonden, dan wel de Overeenkomst door Afnemer is ondertekend of anderszins is bevestigd.

3.11.5.Afnemer wordt geacht de inhoud van de Huurbevestiging te accepteren, tenzij hij Skoon binnen één (1) werkdag na dagtekening van de Huurbevestiging schriftelijk laat weten het niet eens te zijn met de inhoud.

3.13. Annulering

3.12. Bij werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen Offerte of Huurbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als bewijs van totstandkoming van de Overeenkomst.

3.13.1. Indien een aanbieding door de Klant wordt aanvaard, heeft Skoon of de Aanbieder het recht om de Overeenkomst eenzijdig te annuleren ten minste twee (2) werkdagen voor de aanvang van de overeengekomen leveringstermijn van het Materiaal. Indien Skoon van dit (eenzijdig) recht gebruik maakt, is zij nimmer tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden.

3.13.2. De Klant kan het Contract in principe annuleren voordat het Materiaal wordt geleverd. De Klant is dan echter de volgende kosten verschuldigd

 • 0% van de netto huurprijs voor het Materiaal in geval van annulering meer dan vier (4) weken voor het tijdstip van levering van het Materiaal;
 • 50% van de netto huurprijs voor het Materiaal – inclusief voor zover van toepassing de transportkosten – in geval van annulering één (1) week of meer, maar minder dan vier (4) weken voor het tijdstip van levering van het Materiaal;
 • 100% van de netto huurprijs voor het Materiaal – inclusief voor zover van toepassing de transportkosten – in geval van annulering minder dan één (1) week voor het tijdstip waarop het Materiaal aan de Klant ter beschikking zou zijn gesteld.

3.13.3. Indien de Klant het Contract beëindigt zodra de Huurperiode is begonnen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om het saldo van het Contract aan de Huurder in rekening te brengen.

3.14. Prijzen

3.14.1. Alle op Skoon Sharing zichtbare prijzen zijn exclusief BTW en exclusief alle andere heffingen, rechten of lasten die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst verschuldigd zijn. De prijzen zijn ook exclusief transport, levering, demontage en service/onderhoud, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in het contract. Indien prijzen of tarieven van prijsbepalende factoren zoals lonen, materialen, valutakoersen, invoerrechten, tol- en veerbootkosten en verzekeringstarieven om welke reden dan ook stijgen, heeft Skoon of de Aanbieder het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen.

3.15. In geval van vertraging

3.15.1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Skoon of de Aanbieder wordt vertraagd als gevolg van het niet verstrekken van informatie of instructies of andere aan de Afnemer toe te rekenen oorzaken, is Skoon of de Aanbieder gerechtigd de prijzen te verhogen ter compensatie van de extra kosten die hieruit voortvloeien.

3.15.2.Indien het Materiaal voor een groter aantal uren per dag of per week wordt gebruikt dan overeengekomen, dient Afnemer Skoon hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en is Afnemer de dienovereenkomstige hogere huurprijs aan Skoon of de Aanbieder verschuldigd.

3.16. Betaling

3.16.1. De Klant moet de facturen van Skoon betalen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum of de datum vermeld op de Factuur, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De Klant is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting op te schorten. Skoon of de Aanbieder is gerechtigd om in termijnen te factureren.

3.16.2.Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Skoon of Aanbieder heeft voldaan, is Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot aan de dag van algehele voldoening, is Skoon dan wel Aanbieder gerechtigd Afnemer een vertragingsrente in rekening te brengen van 2% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Skoon dan wel Aanbieder op nakoming, ontbinding of schadevergoeding.

3.16.3.Alle kosten verbonden aan de invordering van de door Skoon of Aanbieder gefactureerde bedragen (inclusief de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van de hoofdsom met een minimum van €250 exclusief BTW.

3.16.4.Afnemer is steeds verplicht bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste daartoe strekkend verzoek van Skoon of Aanbieder voorschotten te voldoen ter hoogte van de door Skoon of Aanbieder aangegeven bedragen en/of zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Skoon of de Aanbieder is niet verplicht rente te betalen over voorschotten of enige door de Afnemer gestelde zekerheid.

3.16.5. Facturen worden geacht door de Afnemer te zijn geaccepteerd indien Skoon of de Aanbieder binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum geen Schriftelijk bezwaar hiertegen heeft ontvangen. Het betwisten van de juistheid of het maken van bezwaar tegen de factuur leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichting van de Klant.

3.17. Betalingsovereenkomst met aanbieders

3.17.1. Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien en voor zover Skoon of de Aanbieder een Huurbevestiging heeft afgegeven of een Overeenkomst is aangegaan met een Aanbieder. Een Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Skoon de Huurbevestiging heeft verstuurd, of een Overeenkomst is ondertekend door de Aanbieder of anderszins is bevestigd.

3.17.2. De Aanbieder wordt geacht de inhoud van de Huurbevestiging te accepteren, tenzij hij binnen één (1) werkdag na dagtekening van de Huurbevestiging schriftelijk aan Skoon laat weten het niet eens te zijn met de inhoud.

3.17.3. Bij werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen Offerte of Huurbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als bewijs van totstandkoming van de Overeenkomst.

3.18. Annulering

3.18.1. Skoon of haar aanbieder kan in beginsel de Overeenkomst opzeggen vóór het moment van terbeschikkingstelling van het Materiaal. De Aanbieder zal dan echter aansprakelijk zijn voor de

volgende toeslag als er geen alternatief met ten minste vergelijkbare technische mogelijkheden kan worden aangeboden:

 • 0% van de netto huurprijs voor het Materiaal in geval van annulering meer dan (vier) 4 weken voor het tijdstip van levering van het Materiaal.
 • 50% van de netto huurprijs voor het Materiaal – inclusief voor zover van toepassing de transportkosten – in geval van annulering één (1) week of meer, maar minder dan vier (4) weken voor het tijdstip van levering van het Materiaal;
 • 100% van de netto huurprijs voor het Materiaal – inclusief voor zover van toepassing de transportkosten – in geval van annulering minder dan één (1) week voor het tijdstip waarop het Materiaal aan de Klant ter beschikking zou zijn gesteld.

3.19. Verzekering

3.19.1. De Klant is verantwoordelijk voor het op eigen kosten verzekeren van het Materiaal en zichzelf tegen alle risico’s met betrekking tot het Materiaal. Deze risico’s omvatten diefstal, opzettelijke en onopzettelijke schade, brand, overstroming en alle risico’s die voortvloeien uit de aanwezigheid of de werking van het Materiaal op de Locatie (met inbegrip van, onder voorbehoud van de algemeenheid van het voorgaande, wettelijke aansprakelijkheid jegens derden die voortvloeit uit de werking van of in verband met het Materiaal). Deze verzekering moet worden gehandhaafd voor de duur van de Huurperiode. Eventueel door Afnemer ontvangen verzekeringsgelden met betrekking tot deze risico’s moeten, voor zover Skoon of Aanbieder dat nodig acht, op aanwijzing van Skoon of Aanbieder worden aangewend. Skoon of de Provider moet als begunstigde worden genoemd.
3.19.2. Afnemer verstrekt Skoon voorafgaand aan de levering van enig onderdeel van de Apparatuur een bewijs van verzekering van Afnemer. Als het bewijs van verzekering van de Klant niet op het overeengekomen tijdstip voor levering is ontvangen, wordt de prijs van de vrijstelling van de verzekeringsplicht in rekening gebracht.

4. ALGEMENE VOORWAARDEN SKOON SUITE

Dit artikel richt zich op de algemene voorwaarden van Skoon Suite, de business management software voor Providers op het platform van Skoon.

4.1. Algemeen gebruik

4.1.1. De Aanbieder en zijn personeel mogen Skoon Suite in overeenstemming met de Overeenkomst uitsluitend gebruiken voor:

4.1.1.1. het commerciële en operationele management van de Aanbieder dat nodig is voor het vermelden van zijn oplossing(en) op en het uitvoeren van boekingen via Skoon Sharing; en

4.1.1.2. de eigen interne bedrijfsdoeleinden van de Aanbieder om commerciële energiegegevens te beoordelen en de gegevens en de analyse daarvan op te nemen als onderdeel van de strategiebepaling; en

4.1.1.3. rechtmatige doeleinden [(met inbegrip van naleving van de Unsolicited Electronic Messages Act 2007; en

4.1.1.4. Skoon Suite niet doorverkopen of beschikbaar stellen aan derden, of anderszins commercieel exploiteren.

4.2. Toegangsvoorwaarden

4.2.1. Bij toegang tot de Skoon Suite moeten de Aanbieder en zijn personeel:
4.2.1.1. zich niet voordoen als een andere persoon of een verkeerde voorstelling geven van toestemming om namens anderen of Skoon te handelen;
4.2.1.2. de afzender van alle elektronische transmissies correct identificeren;
4.2.1.3. niet proberen de veiligheid of integriteit van de Onderliggende Systemen te ondermijnen;
4.2.1.4. de Skoon Suite niet gebruiken of misbruiken op een manier die de functionaliteit van de Onderliggende Systemen kan aantasten of het vermogen van een andere gebruiker om de Skoon Suite te gebruiken kan aantasten;

4.2.1.5. geen materiaal of gegevens proberen te bekijken, openen of kopiëren anders dan:

4.2.1.6. datgene waartoe de Aanbieder geautoriseerd is; en

4.2.1.7. voor zover noodzakelijk voor de Aanbieder en haar personeel om de Skoon Suite te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst;
4.2.2. de Skoon Suite niet te gebruiken op een wijze, noch Gegevens te verzenden, in te voeren of op te slaan, die inbreuk maakt op rechten van derden (met inbegrip van Intellectuele Eigendomsrechten en privacyrechten) of die Bezwarend, onjuist of misleidend is; en
4.2.3. te voldoen aan alle gebruiksvoorwaarden op de Website, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt door Skoon.
4.3. Personeel

4.3.1. Zonder beperking van artikel 4.2, mag niemand anders dan een Toegelaten Gebruiker de Skoon Suite openen of gebruiken.

4.3.2. De Aanbieder mag elk lid van zijn personeel machtigen om een Toegelaten Gebruiker te zijn, in welk geval de Aanbieder Skoon zal voorzien van de naam van de Toegelaten Gebruiker en andere informatie die Skoon redelijkerwijs nodig heeft met betrekking tot de Toegelaten Gebruiker.
4.3.3. De Aanbieder moet ervoor zorgen dat elke Toegelaten Gebruiker voldoet aan de bepalingen 4.1.1 en 4.2 en elke andere redelijke voorwaarde die door Skoon aan de Aanbieder wordt meegedeeld. 4.3.4. Een schending van enige voorwaarde van de Overeenkomst door personeel van de Aanbieder (inclusief, om twijfel te voorkomen, een Toegelaten Gebruiker) wordt beschouwd als een schending van de Overeenkomst door de Aanbieder.

4.4. Autorisaties

4.4.1. De Aanbieder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle licenties, autorisaties en toestemmingen die nodig zijn voor hem en zijn personeel om de Diensten te gebruiken, inclusief het gebruiken, opslaan en invoeren van Gegevens in, en het verwerken en distribueren van Gegevens via de Diensten.

4.5. Vergoedingen

4.5.1. De Aanbieder dient de Vergoedingen aan Skoon te betalen bij gebruik van een betaalde versie van Skoon Suite.

4.6. Facturering en betaling

4.6.1. Skoon zal de Aanbieder voorzien van geldige BTW-facturen op de data zoals uiteengezet in de Betalingsvoorwaarden, of als die er niet zijn, maandelijks achteraf voor de Vergoedingen die in de voorgaande maand verschuldigd waren.

4.6.2. De Vergoedingen zijn exclusief BTW, die de Aanbieder moet betalen over belastbare leveringen onder de Overeenkomst.

4.6.3. De Aanbieder moet de Vergoedingen betalen:
4.6.3.1. op de data vermeld in de Betalingsvoorwaarden, of als die er niet zijn, uiterlijk op de 24e van de maand volgend op de factuurdatum; en
4.6.3.2. elektronisch in vrijgemaakte fondsen zonder verrekening of aftrek.

4.7. Achterstallige bedragen

4.7.1. Skoon kan rente in rekening brengen over achterstallige bedragen. De rente wordt berekend vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling (beide inclusief) tegen een jaarlijks percentage dat gelijk is aan het referentietarief voor zakelijke rekening-courantkredieten (maandelijkse kostencyclus) dat door de primaire handelsbank van Skoon wordt toegepast op de vervaldatum (of, als de primaire handelsbank van Skoon dit tarief niet langer vermeldt, het tarief dat naar de mening van de bank gelijkwaardig is aan dat tarief met betrekking tot soortgelijke rekening-courantkredieten uitgedrukt in een percentage) plus 2% per jaar.

4.8. Verhoogt

4.8.1. Skoon mag de Vergoedingen eenmaal per Jaar (maar niet het eerste Jaar) verhogen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 dagen.

4.8.2. Indien de Aanbieder de verhoogde Vergoedingen niet wenst te betalen, kan hij de Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 10 dagen, mits de opzegging door Skoon is ontvangen vóór de ingangsdatum van de verhoging van de Vergoeding. Als de Aanbieder de Overeenkomst niet beëindigt in overeenstemming met deze clausule, wordt hij geacht de verhoogde Vergoedingen te hebben geaccepteerd.

4.9. Toegang leverancier tot gegevens

4.9.1. De Aanbieder erkent dat:
4.9.1.1. Skoon kan toegang tot de Gegevens nodig hebben om haar rechten uit te oefenen en haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen; en
4.9.1.2. voor zover dit noodzakelijk is, kan Skoon een lid of leden van haar personeel voor dit doel toegang geven tot de Gegevens.

4.9.2. De Aanbieder moet alle toestemmingen en goedkeuringen regelen die nodig zijn voor Skoon om toegang te krijgen tot de Gegevens.

4.10. Analytische gegevens

4.10.1. De Aanbieder erkent en stemt ermee in dat Skoon mag:
4.10.1.1. Gegevens en informatie over het gebruik van de Diensten door de Aanbieder en de eindgebruikers van de Aanbieder gebruiken om geanonimiseerde en geaggregeerde statistische en analytische gegevens te genereren; [and]4.10.1.2. analytische gegevens te gebruiken voor intern onderzoek en productontwikkeling van Skoon en om statistische analyses uit te voeren en trends en inzichten te identificeren; en
4.10.1.3. Analytische gegevens aan derden te leveren;

4.10.2.De rechten van Skoon op grond van artikel 4.10.1 blijven ook na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van kracht; en

4.10.3.de titel van, en alle Intellectuele Eigendomsrechten in, Analytische Gegevens is en blijft eigendom van Skoon.

4.11. Agent

4.11.1.De Aanbieder erkent en stemt ermee in dat voor zover Gegevens Persoonlijke Informatie bevatten, bij het verzamelen, bewaren en verwerken van die informatie via de Diensten, Skoon handelt als een agent van de Aanbieder voor de doeleinden van de Privacywet 2020 en enige andere toepasselijke privacywetgeving.

4.11.2. De Aanbieder moet alle noodzakelijke toestemmingen verkrijgen van de relevante persoon om Skoon in staat te stellen die informatie te verzamelen, te gebruiken, te bewaren en te verwerken in overeenstemming met de Overeenkomst.

4.12. Back-ups van gegevens

4.12.1.Terwijl Skoon standaard industriële maatregelen zal nemen om een back-up te maken van alle Gegevens die zijn opgeslagen met behulp van de Diensten, stemt de Aanbieder ermee in om een aparte back-up kopie te bewaren van alle Gegevens die door hem zijn geüpload naar de Skoon Suite.

4.13. Internationale opslag van gegevens

4.13.1.De Aanbieder stemt ermee in dat Skoon Data (inclusief Persoonsgegevens) mag opslaan op beveiligde servers in Europa en van tijd tot tijd toegang mag hebben tot die Data (inclusief Persoonsgegevens) in Europa en Nederland.

4.14. Schadeloosstelling

4.14.1.De Aanbieder vrijwaart Skoon tegen elke aansprakelijkheid, claim, procedure, kosten, onkosten (inclusief de werkelijke juridische kosten in rekening gebracht door Skoon’s advocaten) en verlies van welke aard dan ook voortvloeiend uit elke werkelijke of vermeende claim door een derde partij dat enige Data inbreuk maakt op de rechten van die derde partij (inclusief Intellectuele Eigendomsrechten en privacyrechten) of dat de Data Bezwaren oproept, onjuist of misleidend is.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Dit artikel richt zich op het beschermen van intellectueel eigendom, zodat Skoon de best mogelijke kwaliteit kan leveren en is van toepassing op alle gebruikers.

5.1. Eigendom

5.1.1. Onder voorbehoud van artikel 5.1.2, is en blijft het eigendom van alle Intellectuele Eigendomsrechten in de Diensten, de Website en alle Onderliggende Systemen van Skoon (en haar licentiegevers). De Gebruiker mag dat eigendom of de geldigheid van die Intellectuele Eigendomsrechten niet betwisten of betwisten.

5.1.2. De titel van en alle intellectuele eigendomsrechten op de Gegevens (tussen de partijen) blijven eigendom van de Gebruiker. De Gebruiker verleent Skoon een wereldwijde, niet-exclusieve, volledig betaalde, overdraagbare, onherroepelijke licentie om de Gegevens te gebruiken, op te slaan, te kopiëren, te wijzigen, beschikbaar te stellen en door te geven voor elk doel in verband met de uitoefening van haar rechten en het nakomen van haar verplichtingen conform de Overeenkomst.

5.2. Kennis

5.2.1. Voor zover niet het eigendom van Skoon, verleent de Gebruiker Skoon een royalty-vrije, overdraagbare, onherroepelijke en eeuwigdurende licentie om alle knowhow, technieken, ideeën, methodologieën en soortgelijke Intellectuele Eigendom gebruikt door Skoon bij de levering van de Diensten te gebruiken voor Skoon’s eigen zakelijke doeleinden.

5.3. Feedback
5.3.1. Indien de Gebruiker Skoon voorziet van ideeën, opmerkingen of suggesties met betrekking tot de Diensten of Onderliggende Systemen (tezamen feedback):
5.3.1.1. alle Intellectuele Eigendomsrechten in die feedback, en alles wat wordt gecreëerd als gevolg van die feedback (inclusief nieuw materiaal, verbeteringen, wijzigingen of afgeleide werken), zijn uitsluitend eigendom van Skoon; en 5.3.1.2. Skoon mag de feedback voor elk doel gebruiken of openbaar maken. Skoon mag de feedback voor elk doel gebruiken of openbaar maken.

5.4. Websites en materiaal van derden:

5.4.1. De Gebruiker erkent dat de Skoon Suite kan linken naar websites of feeds van derden die verbonden zijn met of relevant zijn voor de Skoon Suite. Een link vanaf de Skoon Suite impliceert geen goedkeuring, aanbeveling of verantwoordelijkheid van de Leverancier voor deze websites of feeds of hun inhoud of exploitanten. Voor zover wettelijk toegestaan sluit Skoon alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze websites of feeds uit.

5.5. Schadeloosstelling voor intellectuele eigendomsrechten van derden

5.5.1. Skoon vrijwaart de Gebruiker tegen elke claim of procedure die tegen de Gebruiker wordt aangespannen voor zover die claim of procedure beweert dat het gebruik van de Skoon Suite door de Gebruiker in overeenstemming met de Overeenkomst een inbreuk vormt op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde(IP Claim). De vrijwaring is onderworpen aan de Gebruiker:

5.5.1.1. Skoon onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van de IP Claim;
5.5.1.2. het niet erkennen van aansprakelijkheid en het niet anderszins benadelen of schikken van de IP Claim, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skoon; en
5.5.1.3. Skoon de volledige bevoegdheid en informatie te geven die Skoon nodig heeft om de onderhandelingen en geschillen met betrekking tot de IP Claim te voeren en/of te schikken. De gemaakte of teruggevorderde kosten zijn voor rekening van Skoon.
5.5.2. De vrijwaring in clausule 5.5.1* is niet van toepassing voor zover een IP Claim voortvloeit uit of verband houdt met:
5.5.2.1. de schending van de Overeenkomst door de Gebruiker;
5.5.2.2. gebruik van de Skoon Suite op een wijze of voor een doel dat redelijkerwijs niet in de Overeenkomst is voorzien of anderszins niet schriftelijk door Skoon is toegestaan; of
5.5.2.3. gegevens van derden of Gegevens.

5.5.3. Indien op enig moment een IP Claim wordt ingediend, of naar Skoon’s redelijke mening waarschijnlijk zal worden ingediend, dan kan Skoon (naar Skoon’s keuze) ter verdediging of schikking van de IP Claim:

5.5.3.1. voor de Gebruiker het recht te verkrijgen om de zaken waarop de IE-claim betrekking heeft, te blijven gebruiken; of

5.5.3.2. de items die het onderwerp zijn van de IP Claim wijzigen, opnieuw uitvoeren of vervangen zodat ze niet langer inbreukmakend zijn.

6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Beschikbaarheid

6.1.1. Skoon zal zich inspannen om een storingsvrije werking van Skoon Sharing, Skoon Suite te bieden en Gebruikers toegang te geven tot de opgeslagen gegevens. Uiteraard is dit beperkt tot diensten waarover Skoon controle heeft. Niettemin erkent Gebruiker uitdrukkelijk dat het voor Skoon technisch niet haalbaar is om volledige, 100% beschikbaarheid te bieden. Niettemin zal Skoon zich inspannen om Skoon Sharing zo lang mogelijk beschikbaar te houden. Gebruikers hebben niet het recht om claims in te dienen met betrekking tot beschikbaarheid. Skoon behoudt zich in het bijzonder het recht voor om de toegang tot Skoon Sharing geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te beperken vanwege onderhoudswerkzaamheden, capaciteitsoverwegingen en gebeurtenissen waarover Skoon geen controle heeft. Individuele Gebruikers kunnen ook geen claims indienen met betrekking tot het behoud van bepaalde functies en diensten door Skoon.

6.2. Beperking van aansprakelijkheid

6.2.1. In geval van lichte nalatigheid kan Skoon alleen aansprakelijk worden gesteld voor de schending van essentiële verplichtingen uit de Overeenkomst (kardinale verplichtingen) voor persoonlijk letsel en volgens de bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid. Voor het overige is de precontractuele, contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van Skoon beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook in die gevallen waarin een hulppersoon van Skoon in gebreke is gebleven.

7. ALGEMENE BEPALINGEN

7.1. Toepasselijke tijdsaanduiding

7.1.1. Voor alle tijdsaanduidingen, tijdsperioden, data en deadlines geldt de Midden-Europese Tijd respectievelijk de Midden-Europese Zomertijd (CET / GMT+1 respectievelijk CEST / GMT+2).

7.2. Ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen

7.2.1. Indien een of meerdere bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

7.3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

7.3.1. De wetten van Nederland zijn van toepassing. Indien de Gebruiker een commerciële Gebruiker is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, ongeacht hun rechtsgrond, de statutaire zetel van Skoon ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

7.4. Machtiging om de Overeenkomst te wijzigen

7.4.1. Alle wijzigingen van of toevoegingen aan de Overeenkomst moeten schriftelijk worden gedaan (bijv. per brief of e-mail). Dit geldt ook voor wijzigingen in dit reglement. Skoon heeft het recht de Overeenkomsten te wijzigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Als de AV worden gewijzigd, heeft de gebruiker het recht op buitengewone opzegging, die binnen een week na kennisgeving moet worden uitgevoerd. Indien de Gebruiker Skoon Sharing blijft gebruiken, vervalt dit recht op buitengewone opzegging.

Inloggen op het platform wordt niet beschouwd als gebruik. Dit heeft geen invloed op de resterende opzegmogelijkheden van de Gebruiker.

7.5. Overdracht en overname van de Overeenkomst

7.5.1. Skoon heeft het recht om deze Overeenkomst samen met alle rechten en verplichtingen over te dragen aan een bedrijf van haar keuze. De overdracht gaat in 30 dagen nadat de Gebruiker hiervan op de hoogte is gesteld. Als deze overeenkomst wordt overgedragen, heeft de gebruiker het recht op buitengewone opzegging, die binnen een week na kennisgeving moet worden uitgevoerd.